Karakter gücü olarak sabır ve psikolojik iyi oluş ilişkisi

Volume 5 - Issue 1
Mebrure Doğan
Pages: 134-153 Download Count : 5763 View Count: 2169 Facebook Share on Google+ Save to Zotero Save to Mendeley

Abstract:


Bu çalışma sabır ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma grubu Erzincan, Erzurum, Isparta ve Fatsa’da ikamet eden 15-65 + yaş aralığında bulunan, tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 1007 bireyden oluşmaktadır. Araştırma grubunda 427 Erkek (% 42.4) ve 580 Bayan (% 57.6) katılımcı bulunmaktadır. Araştırmada Sabır Ölçeği, Psikolojik İyi Olma Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde t- testi, Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırmada toplam sabır, sabrın alt boyutları olan kısa süreli sabır, uzun süreli sabır ve kişilerarası sabır ile psikolojik iyi olma arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Kişilerarası sabır boyutu psikolojik iyi oluşun tüm boyutlarıyla daha güçlü ilişkiye sahiptir. Toplam sabır puanı ile en güçlü ilişki psikolojik iyi oluşun özerklik boyutuyla, en zayıf ilişki yaşam amacı boyutuyladır. Ayrıca psikolojik iyi oluşun sabrı anlamlı derecede yordadığı belirlenmiştir.

Keywords

  • Sabır
  • karakter gücü
  • psikolojik iyi oluş
Download PDF