Kişisel İyi Oluş İndeksi-Yetişkin Türkçe Formunun psikometrik özellikleri

Volume 2 - Issue 2
Bekir Fatih Meral
Pages: 119-131 Download Count : 6659 View Count: 4300 Facebook Share on Google+ Save to Zotero Save to Mendeley

Abstract:


Araştırmanın amacı, Uluslararası İyi Oluş Grubu (International Wellbeing Group) tarafından geliştirilen ve pozitif psikoloji alanında en yaygın kullanılan ölçeklerden bir olan Kişisel İyi Oluş İndeksi Yetişkin (KİOİ- Y) formunun Türkiye’deki yetişkin örneklem üzerinden psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre KİOİ-Y formunun iyi düzeyde uyum indekslerine (x2 (28.06)/sd(16)=1.75, AGFI=0.93, GFI= 0.97, NFI=0.98, RFI=0.96, CFI=0.99, IFI=0.99 ve RMSEA=0.05) sahip olduğu görülmüştür. İç tutarlık katsayısının 0.86 olarak hesaplandığı ölçekte, madde-toplam korelasyonlarının yeterli düzeyde temsil gücüne sahip olduğu ve ölçüt bağıntılı geçerliliğin sağlandığı gözlenmiştir. İlgili sonuçlara göre KİOİ-Y formunun, Türkiye’de pozitif psikoloji ve yaşam kalitesi çalışmaları kapsamında kişisel iyi oluşu ölçebilecek yeterlikte olduğu söylenebilir.

Keywords

  • Kişisel iyi oluş
  • kişisel iyi oluş indeksi
  • positif psikoloji
  • yaşam kalitesi
Download PDF