Merhamet Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Volume 4 - Issue 1
Seher Akdeniz Mehmet Engin Deniz
Pages: 50-61 Download Count : 7601 View Count: 4150 Facebook Share on Google+ Save to Zotero Save to Mendeley

Abstract:


Bu çalışmanın amacı, Pommier (2011) tarafından geliştirilen Merhamet Ölçeği’ni (MÖ) Türkçeye uyarlayarak geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını gerçekleştirmektir. Araştırmaya dört çalışma grubundan oluşan toplam 854 üniversite öğrencisi katılmıştır (490 kız / 364 erkek). Ölçeğin psikometrik özellikleri; doğrulayıcı faktör analizi, ölçüt bağıntılı geçerlik, iç tutarlık ve test-tekrar test yöntemleri ile incelenmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve merhamet yapısını oluşturan altı boyutun varlığı doğrulanmıştır. Ölçüt bağıntılı geçerlik çalışması sonucunda Duyarlı Sevgi Ölçeği, Öz Anlayış Ölçeği ve Bilinçli Farkındalık Ölçeği ile pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. İç tutarlık güvenirlik katsayısının ölçeğin tümü için .85 olduğu görülmüştür. Ayrıca test – tekrar test yöntemi ile yapılan uygulamalar arasındaki korelasyon katsayısının da yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Türkçeye uyarlanan ölçeğin, bireylerin merhamet düzeylerini belirlemede geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir.

Keywords

  • Merhamet
  • ölçek uyarlama
  • geçerlik
  • güvenirlik
Download PDF