Pozitif bir karakter gücü olarak affedicilik

Volume 5 - Issue 1
Fatma Tuba Aydın
Pages: 1-22 Download Count : 4039 View Count: 3157 Facebook Share on Google+ Save to Zotero Save to Mendeley

Abstract:


Bu çalışmada pozitif karakter güçlerinden biri olan affedicilik kavramı ve affedicilik odaklı terapiler Türk yazın alanına tanıtılmıştır. Bu gözden geçirmede ele alınan konular şunlardır: affediciliği tanımlama çabaları; gelişimi; sosyal ilişkiler, fiziksel ve ruh sağlığı üzerindeki etkileri; belirleyicileri; ölçülmesi; psikoterapiye uyarlanması; ülkemizde bu konuda yapılan araştırmalar; affediciliğe yönelik eleştiriler ve son olarak çalışılmaya ihtiyaç duyulan alanlar. Ortaya konan farklı affedicilik tanımlarının büyük bir kısmı affeden bireyin intikam alma gibi negatif duygularının empati, şefkat gibi pozitif duygularla yer değiştirmesine vurgu yapmaktadır. Alanyazında hem affeden hem de affedilen bireylerin sosyal ilişkileri ile fiziksel ve ruhsal sağlıklarında iyileşme olduğu ortaya konmuştur. Geliştirilen farklı ölçeklerle birlikte affedicilik üzerine yapılan bilimsel çalışmaların sayısı hızla artmaktadır. Affedicilik odaklı terapi modelleri geliştirilmiş ve farklı danışan grupları üzerinde olumlu etkileri görülmüştür. Erdem olarak görülen affedicilik birçok kültürde olduğu gibi Türk kültüründe de teşvik edilmektedir.

Keywords

  • Affedicilik
  • kişiler arası affedicilik
  • kendini affetme
  • affedicilik odaklı terapiler
Download PDF