Pozitiflik Ölçeği Türkçe Formu’nun psikometrik özellikleri

Volume 3 - Issue 1
Özkan Çıkrıkçı Muhammet Çiftçi Başaran Gençdoğan
Pages: 57-76 Download Count : 3880 View Count: 3879 Facebook Share on Google+ Save to Zotero Save to Mendeley

Abstract:


Bu çalışma, Caprara ve diğerleri (2012) tarafından geliştirilen Pozitiflik Ölçeği’nin Türk örnekleminde geçerlik ve güvenirlik sonuçlarını yansıtmaktadır. Araştırma kapsamında ilk olarak Pozitiflik Ölçeğinin dilsel eşdeğerliği incelenmiş ve oluşturulan Türkçe formun geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İkinci aşamada ölçme aracının güvenirliği ve faktör yapısı incelenerek ölçme aracının geçerli ve güvenilir olduğunu gösteren bulgular elde edilmiştir. Pozitiflik Ölçeğinin test tekrar test güvenirliğinin kabul edilebilir nitelikte olduğu belirlenmiştir. Pozitiflik Ölçeğinin ölçüt bağıntılı geçerliği yaşam doyumu ve mutluluk arasındaki ilişkiler incelenerek araştırılmıştır. Son olarak Pozitiflik Ölçeğinin ayırt edici geçerliği incelenmiştir. Buna göre, pozitifliğin stresle başa çıkma becerilerinden olan sosyal destek arama, problem odaklı başa çıkma ve kaçınma için ayırt edici bir değişken olduğu gözlenmiştir. Genel olarak, Pozitiflik Ölçeğinin Türk örnekleminde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ifade edilebilir.

Keywords

  • Pozitiflik ölçeği
  • pozitif psikoloji
  • doğrulayıcı faktör analizi
Download PDF