Sürekli Umut Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Volume 3 - Issue 1
Sinem Tarhan Hasan Bacanlı
Pages: 1-14 Download Count : 8058 View Count: 3964 Facebook Share on Google+ Save to Zotero Save to Mendeley

Abstract:


Bu araştırmanın amacı C.R. Snyder ve arkadaşları tarafından geliştirilen Sürekli Umut Ölçeği’nin (SUÖ) Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Araştırma, 676 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama araçları olarak Sürekli Umut Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği, UCLA Yalnızlık Ölçeği, Sürekli Kaygı Envanteri ve Beck Umutsuzluk Ölçeği kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizinde toplam varyansın % 61’inin açıklandığı ve maddelerin iki faktörde toplandığı görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu uyum indeksi değerleri GFI = .96, AGFI = .92, RMR = .08, NNFI = .94, RFI = .90, CFI = .96 ve RMSEA = .077 olarak bulunmuştur. İç tutarlık katsayısı 0.84, test tekrar test güvenirlik kat sayısı Eyleyici Düşünce boyutu için 0.81, Alternatif Yollar Düşüncesi boyutu için 0.78 ve ölçeğin toplam puanı için 0.86 olarak hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda SUÖ’nün Türkçe formunun psikometrik özellikleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuş, ölçeğin üniversite öğrencilerinin umut düzeylerinin ölçümünde kullanılabilir bir araç olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

  • Sürekli Umut Ölçeği
  • umut
  • alternatif yollar düşüncesi
  • eyleyici düşünce
  • ölçek uyarlama.
Download PDF