Üniversite öğrencilerinin değer yönelimleri ve farkındalıklarının mutluluk düzeylerini yordaması

Volume 6 - Issue 1
Sabire Kılıç Elvan Yıldız Akyol Orhan Yoncalık
Pages: 49-60 Download Count : 2153 View Count: 2287 Facebook Share on Google+ Save to Zotero Save to Mendeley

Abstract:


Yakın zamana kadar psikoloji alanında yapılan araştırmalar sorunlar, sıkıntılar gibi bireylerin mutsuzluklarına neden olan faktörlere çok fazla odaklanmış ve mutluluk gibi olumlu özellikleri ihmal etmişlerdir. Pozitif psikoloji, alanyazına bu anlamda eleştiri getirmiş ve olumlu özelliklerin araştırılmasına katkı sağlamıştır. Bu sebeple, bu çalışma mutluluk alanyazınına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışma, üniversite öğrencilerinin değer yönelimlerinin ve farkındalığının öğrencilerin mutluluk düzeylerini yordamadaki rolünü incelemek amacıyla yapılmıştır. İlişkisel tarama modelinde yürütülmüş olan bu çalışmada araştırma grubu, 2015-2016 eğitim öğretim yılı Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi‟nde öğrenim gören toplam 344 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma grubunda 251kız öğrenci (%73,0) ve 93 erkek öğrenci (%27,0) bulunmaktadır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20,72 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak ; “Portre Değerler Ölçeği (PDÖ)”, “Oxford Mutluluk Ölçeğinin Kısa Formu (OMÖ-K)”, “Bilinçli Farkındalık Ölçeği (BİFÖ)” ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu, Çoklu Regresyon Analizi ve t-testi kullanılmıştır. Bu çalışma sonucunda, farkındalık mutluluğun önemli ve anlamlı bir yordayıcısı olarak bulunurken, mutluluğu anlamlı olarak yordayan değerlerin başında hazcılık değeri geldiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma bulguları kapsamında ilgili alanyazını tartışılmış ve gerekli görülen öneriler yapılmıştır.

Keywords

  • Değerler
  • mutluluk
  • farkındalık
  • üniversite öğrencileri
Download PDF