Üniversite öğrencilerinin travmatik yaşantı, psikolojik doğum sıraları ve sosyal ilgilerinin psikolojik dayanıklılıklarını yordaması

Volume 4 - Issue 1
Ümre Kayacı Yaşar Özbay
Pages: 128-142 Download Count : 3532 View Count: 3680 Facebook Share on Google+ Save to Zotero Save to Mendeley

Abstract:


Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin travmatik yaşantıya sahip olma, psikolojik doğum sırası ve sosyal ilgi düzeylerinin, psikolojik dayanıklılık düzeylerini yordamadaki rolünü incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma grubu Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde on iki farklı bölümde öğrenim gören toplam 438 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma grubunda 328 kız öğrenci (%74.9) ve 110 erkek öğrenci (%25.1) bulunmaktadır. Araştırmada; “Toplumsal İlgi Ölçeği”, “Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği”, “White-Campbell Psikolojik Doğum Sırası Envanteri” ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu, Hiyerarşik Regresyon Analizi, t-testi kullanılmıştır. Araştırmada; psikolojik dayanıklılık ve psikolojik dayanıklılığın alt boyutları olan kendini adama, kontrol, meydan okuma; sosyal ilgi ile pozitif yönde ilişkili bulunmuştur. Sosyal ilgi ile en fazla psikolojik dayanıklılığın kendini adama boyutu pozitif yönde ilişkili bulunmuştur. Büyük çocuk ve küçük çocuk psikolojik doğum sırası, sosyal ilgi ve psikolojik dayanıklılık ile pozitif yönde ilişkili olduğu görülmüştür. Bu araştırma kapsamında; ortanca çocuk psikolojik doğum sırası sosyal ilgi ile negatif yönde ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Sosyal ilginin ve tek çocuk psikolojik doğum sırasının meydan okuma için anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmüştür. Ayrıca, büyük çocuk, tek çocuk psikolojik doğum sıraları ve sosyal ilginin, kontrol için anlamlı bir yordayıcı olduğu bulunmuştur. Son olarak; büyük çocuk psikolojik doğum sırası, travmatik yaşam olayı ile sosyal ilginin, kendini adama için anlamlı bir yordayıcı olduğu sonucu elde edilmiştir. Elde edilen bulgular, yapılan araştırmalarla birlikte tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

  • Psikolojik Dayanıklılık
  • sosyal ilgi
  • psikolojik doğum Sırası
Download PDF