Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği’nin Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Volume 3 - Issue 1
Pages: 103-115 Download Count : 8269 View Count: 3885 Facebook Share on Google+ Save to Zotero Save to Mendeley

Abstract:


Bu araştırmada Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği’nin (WEMİOÖ) Türkçe’ye uyarlanması amaçlanmıştır. Araştırmaya yaş aralığı 16-70 arasında değişen ve iki çalışma grubundan oluşan toplam 371 kişi katılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek için açımlayıcı (AFA) ve doğrulayıcı (DFA) faktör analizleri yapılmıştır ve ölçüt bağıntılı geçerlik kapsamında benzer konulu ölçeklerle korelasyona bakılmıştır. Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği’nin güvenirliğini belirlemek için ise iç tutarlılık katsayısı ve bileşik güvenirlik yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin tek faktörlü yapısının Türk örnekleminde de korunduğu gözlemlenmiştir. Ölçüt bağıntılı geçerlik için yapılan analiz sonucunda ölçeğin diğer ölçeklerle arasında anlamlı düzeyde bir ilişkiler bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliğinin belirlenmesi için yapılan analizler sonucu, yeterli derecede güvenilir olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Elde edilen tüm bu bulgular, WEMİOÖ’nün Türkçe formunun tek faktörlü bir yapıya sahip olduğunu ve mental iyi oluşu değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanabileceğini göstermektedir.

Keywords

  • Mental iyi oluş
  • psikolojik iyi oluş
  • pozitif psikoloji
Download PDF