Yeni Cinsel Doyum Ölçeği’nin Türkçe versiyonu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Volume 4 - Issue 2
Nilüfer Tuğut
Pages: 183-195 Download Count : 5473 View Count: 2736 Facebook Share on Google+ Save to Zotero Save to Mendeley

Abstract:


Bu araştırmanın amacı Štulhofera ve arkadaşları tarafından geliştirilen The New Sexual Satisfaction Scale (NSSS) [Yeni Cinsel Doyum (YCDÖ)] ölçeğin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Araştırmaya 400 (200 kadın/200 erkek) kişi katılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre YCDÖ ölçeğinin iyi düzeyde uyum indekslerine sahip olduğu görülmüştür. İç tutarlık katsayısının kadınlarda .94, erkeklerde .95 olarak hesaplandığı ölçekte, madde-toplam korelasyonlarının yeterli düzeyde temsil gücüne sahip olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçlara göre Türkçe YCDÖ Türk kadınlarında ve erkeklerinde cinsel doyumu değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu söylenebilir.

Keywords

  • Cinsel doyum
  • yeni cinsel doyum ölçeği
  • geçerlik
  • güvenirlik
Download PDF